Proeflessen / Aanmelden

Meisjes en jongens kunnen drie proeflessen meedoen om te zien wat turnen, dansen of acrogym precies inhoud.

Na drie proeflessen geeft u aan bij de trainer of uw kind door wil gaan en wordt dit doorgeven aan de ledenadministratie.
U dient dan tevens het inschrijfformulier https://dosmonster.nl/inschrijfformulier/ in te vullen zodat het lidmaatschap geactiveerd kan worden. U ontvangt een email ter bevestiging van de inschrijving.

Contributie

De contributie wordt aan het begin van het seizoen geïnd. Uitzondering hierop is peutergym (gaat via een strippenkaart). Leden van de turn- en acroselectie krijgen per twee maanden een factuur. Wordt uw zoon/dochter of uzelf in de loop van het seizoen lid, dan wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

Ieder nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht.

Zie onderstaande tabel voor de hoogte van de contributie voor recreatie leden voor het seizoen van 2023-2024:

Deze prijzen gelden alleen voor recreatielessen. Prijzen voor Acro en Turnselectie kunt u aanvragen bij de ledenadministratie.

Het volgen van meerdere lessen selectie (acro en turnen)

Het deelnemen aan meerdere selectie lesuren kan tegen een gereduceerd tarief. De korting gaat in wanneer er meer dan 2 lesuren gevolgd worden. De korting wordt berekend over de uren die boven de 2 basisuren uitkomen.

Voorbeeld:

Stel dat uw kind 6 lesuren volgt. U krijgt korting over 4 uur omdat deze uren boven de 2 basisuren uitkomen. U betaald hiervoor het volgende:

Basisuren: € 32,80 * 2 lesuren  = € 65,60
4 uur extra = € 32,80 * 4 = € 131,20
Korting over 4 extra uren : 27,5% = € 36,08
Totaal: € 196,80 – € 36,08 = € 160,72 per 2 maanden

Het overzicht met staffelkortingen kan worden opgevraagd bij de ledenadministratie (administratie@dosmonster.nl)

Wedstrijden

Als uw kind aan een wedstrijd mag deelnemen, wordt u vooraf geïnformeerd over de datum en de verschuldigde bijdrage aan wedstrijdgeld. Ook worden de administratiekosten per wedstrijd in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een aparte factuur

Het volledige inschrijfgeld moet door ons vooraf betaald worden en bij afzeggingen krijgen wij dit niet retour. Het exacte tijdstip waarop uw kind aanwezig moet zijn, horen wij vaak pas 1 of 2 weken voor de wedstrijd. Wilt u hier rekening mee houden als u uw kind toestemming geeft om mee te doen met een wedstrijd.

Bondscontributie

DOS Monster is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gym Unie). Voor ieder lid is de vereniging verplicht contributie aan de bond (Bondscontributie) te betalen. Wij brengen dit bedrag ook in rekening aan het begin van het seizoen.

Jeugd en junior € 32,90
Senior € 37,90

Prijzen zijn inclusief administratiekosten.

Automatische incasso

DOS Monster maakt gebruik van een automatische incasso omdat incasseren op deze manier kostenbesparend is.

Bankrekeningnummer

Betalingen van de contributie dienen te geschieden op Rabobank rekeningnummer

NL12RABO0119912694     t.n.v. DOS te Monster

Niet gevolgde lessen dienen wel betaald te worden.

Opzeggen van het lidmaatschap

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen dan dient u er rekening mee te houden dat opzeggen slechts op een moment mogelijk is:

 1. Voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juni ontvangen te zijn).
 2. Bij niet tijdige opzegging bent u voor de opvolgende termijn de volledige contributie verschuldigd.

Uitzonderingen hierop kunnen worden nagevraagd bij de ledenadministratie.

Uitsluitend opzeggingen die per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie en trainer van het lid (dus beide partijen) binnen zijn, worden in behandeling genomen.

Schriftelijke opzeggingen kunt sturen naar:

Gymnastiek en Turnvereniging DOS Monster
t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 80
2680 AB Monster

Ook kunt u mailen naar: administratie@dosmonster.nl

Algemene voorwaarden

 1. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers en leden vanaf 18 jaar zich bekend met deze algemene voorwaarden.
 2. Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt gelijk aan het schooljaar basisschool onderwijs regio Midden.
 3. Bij inschrijving in de loop van het seizoen zal de contributie naar rato worden berekend.
 4. Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso.
 5. De incasso van de standaard contributie vindt plaats aan het begin van het seizoen. Voor selectieleden van turnen en acro geschiedt dit per twee maanden. De incasso van de extra activiteiten, trainingen en wedstrijden wordt tussentijds gedaan en wordt vooraf gecommuniceerd per e-mail. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 6. Door het invullen van de betalingsgegevens wordt akkoord gegeven voor automatische incasso van de contributie, administratiekosten, eventuele bijdrage in wedstrijdkosten, extra trainingen en activiteiten. De betalingsgegevens zijn onderdeel van het inschrijfformulier.
 7. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de leiding van het lid en aan de administratie@dosmonster.nl
 8. Opzegging van het lidmaatschap van DOS Monster kan op één moment:
  • Voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juni ontvangen te zijn).
   Uitsluitend opzeggingen die per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie en trainer van het lid (dus beide partijen) binnen zijn, worden in behandeling genomen.
 1. Terugstorting van contributie bij tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure.
 2. Tijdelijk stopzetten van contributie of tussentijdse opzegging van leden is mogelijk in geval van langdurige ziekte of blessure. Onder langdurig wordt verstaan minimaal 6 weken afwezig bij de trainingen. Indien de training binnen 6 weken wordt hervat, geheel of gedeeltelijk, dan wordt de contributie niet stopgezet of aangepast.

Wanneer een van bovenstaande situaties zich voordoet dient u direct contact op te nemen met onze ledenadministratie. Achteraf worden er geen correcties gedaan.

Neem contact op

Stuur een email en we nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search