In het kader van Veilig Sportklimaat is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij onze vereniging.
Hier spreken we met elkaar een aantal Gedrags- en Omgangsregels vast om dit te bewerkstelligen.

Gedragsregels

Het bestuur van DOS Monster wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van onze sport vinden we belangrijk. DOS Monster wil actief werken aan de bewustwording bij gymnasten, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. DOS Monster stimuleert het zijn van een vereniging waar sporters met plezier kunnen deelnemen aan de lessen en evenementen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.


Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

 1. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 2. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 3. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 5. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 6. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 9. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Omgangsregels

Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven.

Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect en behandelt.
Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen DOS Monster en wat voor soort gedrag we niet willen.
Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem met respect.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen DOS Monster
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 3. Ik val de ander niet lastig
 4. Ik berokken de ander geen schade
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 7. Ik negeer de ander niet
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en neem geen wapens mee
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp
 14. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degenen die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur
Neem contact op

Stuur een email en we nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search